team xả team xách, thử thách tiết kiệm

Bạn có tiết kiệm được 20 lít
nước trong vòng 30 giây?