QUY ĐỊNH & ĐIỀU KHOẢN

Vui lòng đọc kỹ quy định và điều kiện dưới đây

Bằng việc sử dụng (truy cập) thông tin ở trang web https://www.1tym3nuoc.vn/ , bạn đồng ý với mọi quy định và điều kiện của Unilever Việt Nam nêu ra. Nếu bạn không đồng ý với những quy định và điều kiện tại đây, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng (truy cập) trang web.
 • Giới hạn sử dụng
  Tài liệu từ Trang Web https://www.1tym3nuoc.vn/ không được sao chép, phân phối, tái xuất bản, đăng tải hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Unilever Việt Nam hoặc Các Bên Liên Quan Unilever Việt Nam.
  Bạn có thể tải xuống các thông tin trên trang vào máy tính và sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc mục đích phi thương mại trong điều kiện là bạn sẽ không được phép xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông tin nào về thương hiệu hoặc các thông tin về sở hữu nào khác.
  Bất kỳ sửa đổi hoặc sử dụng những tài liệu trên Trang Web cho bất kỳ mục đích nào khác đều là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Unilever Việt Nam hoặc Các Bên Liên Quan Unilever Việt Nam.
  Tất cả tài liệu (thông tin, hình ảnh) trong Trang Web này chỉ được cung cấp cho các mục đích hợp pháp.
 • Giới hạn trách nhiệm pháp lý
  Unilever Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc thương tật nào gây ra bởi, bao gồm (nhưng không giới hạn), bất kỳ sự thất bại về hiệu suất, sai sót, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, sự chậm trễ trong việc truyền tải, vi rút máy tính hoặc lỗi đường truyền.
  Unilever Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc thương tật nào, bao gồm (nhưng không giới hạn) ở những thiệt hại đặc biệt hoặc do hậu quả của việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các tài liệu trong Trang Web này, ngay cả khi có sự sơ suất từ Unilever Việt Nam hoặc một bên đại diện nào của chúng tôi mà đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó, hoặc cả hai.
 • Về thông tin gửi đến Unilever Việt Nam
  Tất cả các nhận xét, đề xuất, ý tưởng, đồ hoạ hoặc các thông tin khác được gửi đến Unilever Việt Nam thông qua Trang Web này sẽ là tài sản thuộc sở hữu của Unilever Việt Nam.
  Unilever Việt Nam sẽ không bắt buộc phải xem xét bất kỳ thông tin nào được gửi đến chúng tôi thông qua Trang Web này là bí mật và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ ý tưởng nào cho việc kinh doanh đó (bao gồm nhưng không giới hạn, sản phẩm hoặc ý tưởng quảng cáo) và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho bất kỳ điểm giống nhau có thể xuất hiện trong các hoạt động tương lai của Unilever Việt Nam.
  Unilever Việt Nam sẽ có quyền sở hữu độc quyền và tất cả các quyền khác (ở cả hiện tại và tương lai) với các thông tin được gửi đến Unilever Việt Nam dưới bất cứ hình thức nào (văn bản, hình ảnh) thông qua Trang Web này.
  Unilever Việt Nam sẽ được quyền sử dụng những thông tin gửi đến chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại hay mục đích nào khác mà không phải bồi thường thiệt hại cho bạn hay bất kỳ người nào khác gửi thông tin đến.
  Thông tin cá nhân được cung cấp tự nguyện bởi một khách hàng truy cập hay sử dụng Trang Web. Thông tin này sẽ được ghi nhận và sử dụng cho mục đích nội bộ và không được bán hoặc chuyển giao cho bất kỳ một bên thứ ba nào hoặc các đơn vị khác không tham gia vào hoạt động của Trang Web cũng như của Unilever Việt Nam.
  Người dùng sẽ chịu trách nhiệm cho bất cứ thông tin nào (dưới bất cứ hình thức gì) gửi đến Unilever Việt Nam bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, tình phù hợp, tính nguyên bản cũng như bản quyền.
 • Quyền hạn
  Trừ khi được mô tả hay ghi chép khác, tất cả các tài liệu trong trang Trang Web https://www.1tym3nuoc.vn/ được cung cấp chỉ để cung cấp thông tin về Unilever Việt Nam.
  Chúng tôi kiểm soát và điều hành Trang Web này từ trụ sở chính tại 156 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, thành phồ Hồ Chí Minh và không tuyên bố rằng các tài liệu này là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác.
  Nếu bạn sử dụng Trang Web này từ các vị trí khác, bạn chịu trách nhiệm trong việc tuân thủ luật pháp ở địa phương hiện hành.
 • Miễn trừ trách nhiệm
  Tài liệu và thông tin trong Trang Web này có thể xuất hiện một vài lỗi kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Unilever Việt Nam toàn quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa bất cứ lúc nào. Chúng tôi không đảm bảo hoặc đưa ra tuyên bố nào về việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng các tài liệu trong trang này về tính chính xác, độ tin cậy. Chúng tôi không đảm bảo khả năng thương mại cũng như tính phù hợp của việc sử dụng các tài liệu trong trang cho một mục đích cụ thể.
 • Tổng quan
  Các Quy Định và Điều Kiện trên sẽ được quản lý và giải thích theo luật của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nếu bất kỳ phần nào trong các Quy Định và Điều Kiện này là bất hợp lý, không có hiệu lực, hoặc không thể thi hành được, phần đó sẽ được coi là có thể tách rời và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại. Bằng chứng về việc sử dụng Trang Web này cho các mục đích bất hợp pháp có thể sẽ được cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật, trong bất cứ trường hợp nào có liên quan.

  Trên đây là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan trong việc sử dụng Trang Web này. Unilever Việt Nam có thể sửa đổi các Quy Định và Điều Kiện trên bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này mà không phải thông báo bằng văn bản hay bất kỳ hình thức thông báo nào khác cho bất cứ một bên thứ ba nào.
Tôi đã hiểu